زیرشاخه ها

 • پرشر وکیوم
 • شیر وکیوم (وکیوم ژنراتور)
 • قاپک وکیوم (ساکشن کاپ)

  ساکشن های وکیوم از فشار هوای بوجود آمده برای جذب اجسام از طریق مکش و یا فوت کردن طبق قضیه برنولی استفاده می برند. در برخی از این نوع ساکشن ها با ایجاد خلع وکیوم و چسبیدن به اجسام می توان آنها را جابجا کرد به این شرط که مسطح باشند. برای جابجایی اجسامی که مسطح نبوده و یا دارای حفره می باشند و ناهموار بوده و حتی اجسام کرکی می توان از ساکشن هایی استفاده کرد که با توجه به قضیه برنولی ساخته شده اند و بجای مکش هوا با دمیدن آن ایجاد خلع می نمایند.

 • شیر ایمنی وکیوم (سوپاپ)
 • مکنده (با استفاده از قضیه برنولی) - vuototecnica BERNOULLI’S THEOREM Lifting of a light disc in front of a tube end from which air flows out at high speed: 1) Air duct 2) Body of the device 3) Disc to be lifted

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شماره فنی محصول (Part No): 574565 Bernoulli-gripperGripper diameter: 100 mmRetention force at nominal operating pressure: 7 N

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساکشن کاپ قطر ۷۵ یک لبه VAS-75-1/4-PUR-B فستو Suction cup complete Sealing ring is not included in the scope of delivery.suction cup diameter: 75 mmEffective suction diameter: 67.4 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: PUR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساکشن کاپ قطر ۷۵ یک لبه VAS-75-1/4-NBR فستو Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 75 mmEffective suction diameter: 60 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساکشن کاپ قطر 55 دو لبه VASB-55-1/4-NBR فستو Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 55 mmEffective suction diameter: 44 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن قطر  55 سایز 1/4 فستو Suction cup complete With sealing ring OLsuction cup diameter: 55 mmEffective suction diameter: 44 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن قطر  55 سایز 1/4 فستو Suction cup complete Sealing ring is not included in the scope of deliverysuction cup diameter: 55 mmEffective suction diameter: 44.7 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: PUR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ دو لبه قطر 75 سایز 1/4 Suction cup completesuction cup diameter: 75 mmEffective suction diameter: 67.4 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: PUR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ساکشن کاپ قطر 55 دو لبه VASB-55-1/4-PUR-B فستو Suction cup completesuction cup diameter: 55 mmEffective suction diameter: 44.7 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: PUR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ژنراتور مدل VADM-140-P فستو Vacuum generatorNominal size, Laval nozzle: 1.4 mmMax. vacuum: 85 %Operating pressure: 2 ... 8 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر وکیوم (وکیوم ژنراتور) Vacuum generatorNominal size, Laval nozzle: 1 mmMax. vacuum: 80 %Operating pressure: 1.5 ... 10 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ژنراتور مدل VADMI-45-P فستو Vacuum generator With additional vacuum switch, PNP designNominal size, Laval nozzle: 0.45 mmMax. vacuum: 85 %Operating pressure: 1.5 ... 8 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ دو لبه قطر 15 سایز 1/8 Suction cup completesuction cup diameter: 15 mmEffective suction diameter: 12.4 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: PUR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ دو لبه قطر 100 سایز 1/4 Suction cup completesuction cup diameter: 100 mmEffective suction diameter: 90.5 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: PUR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تماس بگیرید
 • وکیوم ساکشن کاپ دو لبه قطر 75 سایز 1/4 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 75 mmEffective suction diameter: 60 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ دو لبه قطر 8 سایز M5 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 8 mmEffective suction diameter: 5.5 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ دو لبه قطر 30 سایز 1/8 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 30 mmEffective suction diameter: 25 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تماس بگیرید
 • وکیوم ساکشن کاپ دو لبه قطر 15 سایز 1/8 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 15 mmEffective suction diameter: 12 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ دو لبه قطر 100 سایز 1/4 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 100 mmEffective suction diameter: 85 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ دو لبه قطر 40 سایز 1/4 Suction cup completesuction cup diameter: 40 mmEffective suction diameter: 34.4 mmSuction cup shape: Round, bellows 1.5 convMaterials information for suction cup: PUR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ قطر 15 سایز 1/8 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 15 mmEffective suction diameter: 12 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ قطر 30 سایز 1/8 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 30 mmEffective suction diameter: 25 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ قطر 40 سایز 1/4 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 40 mmEffective suction diameter: 32 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ قطر 100 سایز 1/4 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 100 mmEffective suction diameter: 85 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ قطر 100 سایز 1/4 Suction cup complete Sealing ring is not included in the scope of delivery.suction cup diameter: 100 mmEffective suction diameter: 90.5 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: PUR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ قطر 125 سایز 3/8 Suction cup complete With sealing ring OL.suction cup diameter: 125 mmEffective suction diameter: 105 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: NBR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ساکشن کاپ قطر 125 سایز 3/8 Suction cup complete Sealing ring is not included in the scope of delivery.suction cup diameter: 125 mmEffective suction diameter: 101.8 mmSuction cup shape: round flatMaterials information for suction cup: PUR

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر ایمنی وکیوم (سوپاپ یکسو کننده) برای حفظ و نگهداری خلاء اگر یک یا چند ساکشن کاپ در یک گروه نتوانند با قطعه کار تماس برقرار کرده  و به آن بچسبند با استفاده از شیر ایمنی دیگر ساکشن کاپ ها قطعات همان گروه را رها نخواهند کرد Vacuum security valve

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر ایمنی وکیوم (سوپاپ یکسو کننده) برای حفظ و نگهداری خلاء اگر یک یا چند ساکشن کاپ در یک گروه نتوانند با قطعه کار تماس برقرار کرده  و به آن بچسبند با استفاده از شیر ایمنی دیگر ساکشن کاپ ها قطعات همان گروه را رها نخواهند کرد Vacuum security valve

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر ایمنی وکیوم (سوپاپ یکسو کننده) برای حفظ و نگهداری خلاء اگر یک یا چند ساکشن کاپ در یک گروه نتوانند با قطعه کار تماس برقرار کرده  و به آن بچسبند با استفاده از شیر ایمنی دیگر ساکشن کاپ ها قطعات همان گروه را رها نخواهند کرد Vacuum security valve

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر ایمنی وکیوم (سوپاپ یکسو کننده) برای حفظ و نگهداری خلاء اگر یک یا چند ساکشن کاپ در یک گروه نتوانند با قطعه کار تماس برقرار کرده  و به آن بچسبند با استفاده از شیر ایمنی دیگر ساکشن کاپ ها قطعات همان گروه را رها نخواهند کرد Vacuum security valve

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • وکیوم ژنراتور مدل VADM-300 فستو Vacuum generator With integrated solenoid valve for vacuum On/OffNominal size, Laval nozzle: 3 mmMax. vacuum: 85 %Operating pressure: 2 ... 8 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف