• ضربه گیر هیدرولیکی Shock absorberStroke: 8 mmMax. energy consumption per stroke: 3 JCushioning: self-adjusting

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۱۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۱۲ میلی متر و کورس حرکتی ۱۲ میلی مترShock absorberStroke: 12 mmMax. energy consumption per stroke: 10 JCushioning: self-adjusting

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۵۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۸ میلی متر و کورس حرکتی ۸ میلی مترShock absorberStroke: 8 mmMax. energy consumption per stroke: 3 JCushioning: self-adjusting

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۲۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۱۶ میلی متر و کورس حرکتی ۲۰ میلی مترShock absorberStroke: 20 mmMax. energy consumption per stroke: 30 JCushioning: self-adjusting

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۲۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۵ میلی متر و کورس حرکتی ۵ میلی مترShock absorberStroke: 5 mmMax. energy consumption per stroke: 1 JCushioning: self-adjusting

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۴۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۲۵ میلی متر و کورس حرکتی ۴۰ میلی مترShock absorberStroke: 40 mmMax. energy consumption per stroke: 160 JCushioning: self-adjusting

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۶۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۳۲ میلی متر و کورس حرکتی ۶۰ میلی مترShock absorberStroke: 60 mmMax. energy consumption per stroke: 380 JCushioning: self-adjusting

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۳۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۷ میلی متر و کورس حرکتی ۵ میلی مترShock absorberStroke: 5 mmMax. energy consumption per stroke: 2 JCushioning: self-adjusting

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستو قدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۱۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۴ میلی متر و کورس حرکتی ۴ میلی مترShock absorber For HGDS swivel gripper unitStroke: 4 mmMax. energy consumption per stroke: 0.6 JCushioning: self-adjusting

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف