• ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-25-4 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 25Stroke: 4 mm

  7,182,000 ریال 7,560,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-16-4 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 16Stroke: 4 mm

  5,833,000 ریال 6,140,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-20-4 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 20Stroke: 4 mm

  6,393,500 ریال 6,730,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-63-5 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 63Stroke: 5 mm

  15,846,000 ریال 16,680,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-15/40-4 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: 15x40Stroke: 4 mm

  8,189,000 ریال 8,620,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-20/75-5 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: 20x75Stroke: 5 mm

  8,862,425 ریال 9,328,868 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-12-3 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 12Stroke: 3 mm

  5,600,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-32-5 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 32Stroke: 5 mm

  9,790,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-40-5 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 40Stroke: 5 mm

  11,960,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-50-5 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 50Stroke: 5 mm

  14,320,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-10/30-3 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: 10x30Stroke: 3 mm

  8,440,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-15/63-4 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: 15x63Stroke: 4 mm

  9,120,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-20/120-5 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: 20x120Stroke: 5 mm

  9,900,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-20/180-5 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: 20x180Stroke: 5 mm

  10,750,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872

لیست مقایسه محصولات

انصراف