تقلید از آفتاب پرست

شرکت فستو مدلی از گریپر را طراحی کرده است که ایده آن از روی زبان یک آفتاب پرست شکل گرفته است. که به وسیله حرکت معکوس به سمت داخل کلاه سیلیکونی از طریق همان سیستم متداول وکیوم می تواند برای جمع آوری طیف وسیعی از اشیاء اقدام کند بدون آنکه نیاز به تعریف برنامه خاصی از سوی کاربر داشته باشد.

نظرات بازدیدکنندگان