تکنولوژی سوپراموشن - SupraMotion 2018

ابررساناها دارای پتانسیل زیادی برای کاربردهای صنعتی هستند. آنها اجازه می دهند اشیاء بدون تماس به موقعیت جدید نقل مکان کنند - با مصرف کم و حتی بدون برخورد با دیواره ها

ویژگی ها:

اندازه گیری حجم و وزن اجسام و مواد بدون هرگونه تماس

حرکت و جابجایی با فاصله و معلق در هوا

نظرات بازدیدکنندگان